Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Vedtekter for Norsk Pasientforening 

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17.januar 2017

§ 1: Navn 

Foreningens navn er Norsk Pasientforening, ved forkortelse benyttes NP. I alminnelig kommunikasjon benyttes Pasientforeningen.

§ 2: Formål 

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som møter problemer i helsevesenet, og bruke sine erfaringer aktivt for å forbedre systemet. Norsk Pasientforening arbeider langsiktig for å styrke pasienters og pårørendes rettigheter, og setter søkelyset på feil og mangler ved behandlingen av pasienter. 

Norsk Pasientforening er en uavhengig hjelpe- og interesseorganisasjon for pasienter og pårørende. Norsk Pasientforening har ingen bånd verken til politiske partier, andre foreninger, private helseaktører, organer og foretak i offentlig helsevesen, eller kommersielle interesser i helse- og medisinalindustrien. 

Norsk Pasientforening er nøytral i livssynsspørsmål og baserer sin virksomhet på FNs menneskerettighetserklæring og Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

§ 3: Verdier 

Grunnfjellet i Norsk Pasientforening er foreningens uavhengighet, helsefaglige kompetanse og de verdier som styrer hvordan foreningen fyller rollene som rådgiver overfor pasienter og som konstruktiv kritiker overfor helsevesen og helsepolitikere. 

Norsk Pasientforenings verdier: 

 • Respekt: Lydhørhet for den enkelte pasients og pårørendes historie og opplevelser. 
 • Likeverd: Hjelp til dem som i en gitt situasjon ikke kan hjelpe seg selv, uten å dømme, invadere eller belære, og alltid med bevissthet om at sykdom og problemer i møtet med helsevesenet kan ramme alle. 
 • Engasjement: Hjelp til å løse konkrete problemer, bistand til å reparere krenkelser. 
 • Lojalitet: Norsk Pasientforening står alltid på pasientenes og de pårørendes side. 
 • Integritet: Vern om pasienters og pårørendes autonomi, integritet og rettigheter. Streng konfidensialitet om alle forhold som angår pasienter og pårørende. 
 • Medmenneskelighet: De som søker hjelp fra Norsk Pasientforening møter medmennesker som ser den enkelte pasient og pårørende, og tilpasser hjelpen til den enkeltes situasjon. 
 • Mot: Mot til å si fra om problemer som rammer pasienter og pårørende. Mot til å forsvare pasienters rettigheter. Mot til å si fra når systemet svikter. Mot til å støtte dem som varsler om krenkende eller risikabel pasientbehandling.

§ 4: Virksomhet 

Norsk Pasientforening driver ”Kontoret for pasienthjelp”, der fast ansatte, faglig kvalifiserte helsearbeidere bistår pasienter og pårørende som møter problemer i helsevesenet. 

Norsk Pasientforening organiserer og skolerer frivillige som ønsker å bistå pasienter og pårørende som ledsagere i møter med helsevesenet og forvaltningsorganer. 

Norsk Pasientforening deltar i offentlig debatt som talerør for pasienter og pårørende, og gjennomfører kampanjer med formål å forbedre pasientenes rettigheter, pasientenes stilling og behandlingen av pasienter og pårørende i norsk helsevesen. 

Norsk Pasientforening gir tilbakemeldinger om pasienters problemer og foreslår endringer overfor helsepolitikere, helseadministratorer og helsevesenet. 

All hjelp er gratis for pasienter og pårørende, og gis uavhengig av om pasienter og pårørende er eller blir medlemmer av foreningen. Kontoret for pasienthjelp kan forutsette kostnadsrefusjon i saker der utgiftene til sakkyndige vurderinger dekkes gjennom forsikring, erstatningsutbetaling, rettsavgjørelse eller rettsforlik.

 § 5: Medlemskap 

Alle som støtter Norsk Pasientforenings formål, verdier og program kan bli medlem i foreningen. Medlemskapet løper til det sies opp. 

Medlemmer som motarbeider Norsk Pasientforenings verdier, formål eller program, kan bli ekskludert fra foreningen, jf § 7.

§ 6: Kontingent og økonomisk støtte 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales for et år av gangen. 

Privatpersoner, organisasjoner og virksomheter kan støtte foreningen økonomisk. Økonomisk støtte skal være uforbeholden, og gis uten bindinger eller krav om gjenytelser. 

De som støtter Norsk Pasientforening økonomisk kan ikke benytte støtten som element i egen markedsføring.

§ 7: Årsmøtet 

Norsk Pasientforenings øverste organ er årsmøtet, som avholdes innen utgangen av mai måned hvert år. 

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett. Kollektivt innmeldte foreninger har én stemme. Medlemmer kan være representert ved skriftlig fullmakt etter vanlige regler. 

Årsmøtet behandler følgende saker: 

 • Godkjennelse av innkallelse og dagsorden 
 • Årsberetning 
 • Regnskap og revisjonsberetning 
 • Eventuelle vedtektsendringer 
 • Program og handlingsplaner 
 • Innkomne forslag 
 • Eventuelle eksklusjonssaker 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes Norsk Pasientforenings sekretariat senest åtte uker før årsmøtet. Innkallelse med dagsorden og underlag for saker som skal behandles av årsmøtet sendes ut senest 14 dager før årsmøtet avholdes. 

Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall. Øvrige forslag vedtas med alminnelig flertall. 

Årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret, og revisor. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når minimum to styremedlemmer eller minimum 10 prosent av medlemmene krever det.

§ 8: Styret 

Styret består av styreleder, inntil seks styremedlemmer og inntil to varamedlemmer. 

Styret er beslutningsdyktig såfremt styreleder og minimum halvparten av styremedlemmene er til stede. Varamedlemmer har møterett til styremøtene, men ikke stemmerett, med mindre de innkalt fordi styremedlemmer har meldt forfall. 

Styret velges på årsmøtet for en periode på to år av gangen, av og blant medlemmer av foreningen. 

Styret ivaretar oppgaven som valgkomité. 

Styret ansetter generalsekretær og utnevner leder for faglig råd. 

Styret har det øverste ansvar for drift og forvaltning i tråd med vanlig praksis.

§ 9: Faglig råd 

Norsk Pasientforenings faglige råd er et uavhengig organ bestående av personer med ulike typer helsefaglig kompetanse, inkludert realkompetanse som brukere. Deltagelse er basert på frivillig arbeid, og medlemmer av rådet må støtte Pasientforeningens formål. 

Norsk Pasientforenings faglige råd skal arbeide for systemforbedringer gjennom konstruktiv kritikk av helsevesenet, støtte arbeidet ved Kontoret for pasienthjelp, rekruttere sakkyndige, og bidra til å utvikle Pasientforeningens metoder for å hjelpe pasienter. 

Leder for Norsk Pasientforenings faglige råd utnevnes av styret. For øvrig er rådet selvrekrutterende. 

§ 10: Generalsekretær og sekretariat 

Generalsekretær ansettes av styret og rapporterer til styret. 

Generalsekretær er ansvarlig for driften av sekretariatet, driften av Kontoret for Pasienthjelp og frivillighetsarbeidet. 

Frivillighetsarbeidet er konsentrert om tre hovedoppgaver. Den første er Ledsagertjenesten og annen direkte pasienthjelp, den andre er kampanjer og deltagelse i offentlig debatt, og den tredje er driften av medlemsorganisasjonen og frivillighetsarbeidet.

§ 11: Habilitet 

Styreleder, styremedlemmer, medlemmer av faglig råd, generalsekretær og aktive medlemmer skal stå fritt til å opptre som uavhengige representanter for pasienters rettigheter. Dette innebærer blant annet uavhengighet til å påpeke feil, mangler og problemer ved kommersielle aktører i helsesektoren, farmasøytisk industri og offentlig eide helseforetak, jf vedtektenes § 2, 1.ledd. 

Styreleder, styremedlemmer, medlemmer av faglig råd kan ikke delta i behandlingen av saker som angår dem selv, deres egne interesser eller deres nærstående.

§ 12: Oppløsning 

Foreningen kan bare oppløses ved vedtak truffet av årsmøtet, når det i innkallingen er gjort spesielt oppmerksom på at det er oppløsning som skal behandles. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall. 

Ved oppløsning skal eventuelle overskytende midler etter at gjeld er dekket tilfalle en eller flere foreninger med beslektede formål etter nærmere bestemmelse truffet av årsmøtet som beslutter oppløsning.

Laste ned vedtektene til Norsk Pasientforening her:

2017.01.17-Vedtekter_Norsk_Pasientforening