STATENS HELSETILSYN

STATENS HELSETILSYN

Statens helsetilsyn er overordnet organ for
Statsforvalter. I perioden 2015-2018 har
tilsynet arbeidet med et prosjekt om
brukerinvolvering i arbeidet med tilsynssaker.
Man har erkjent at journalen ikke gir
et godt nok grunnlag for å vurdere saken
og at pasienters og pårørendes erfaringer
vil kunne gi verdifull kunnskap som bidrar
til en bedre og mer riktig vurdering. Norsk
Pasientforening har lenge påpekt nettopp
dette og bidratt inn mot arbeidet med
pårørenderepresentanter og deltakelse på
tilsynets erfaringsseminar i november
2018.

Vi ser betydelige variasjoner hos ulike
fylkesmenn i klagesaksbehandlingen, noe
som blant annet går frem av Statens helsetilsyns
årsmelding.. Da de aller fleste sakene
blir avsluttet hos Statsforvalter uten
klagemulighet er dette bekymringsfullt.
Det er viktig at pasient- og pårørendeerfaringene
må innlemmes i vurderingene hos statsforvaltere i hele Norge.