Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Slik hjelper Norsk Pasientforening pasienter og pårørende

 • Vi lytter til pasientens og de pårørendes historie 
 • I den enkelte sak opptrer vi med fullmakt fra pasient eller pårørende
 • Vi innhenter og gjennomgår journaler for å avdekke svikt og feilbehandling 
 • Vi samarbeider med faste medisinske rådgivere i mange av sakene
 • Vi er fullmektige i klage/erstatningssaker og bidrar med medisinske vurderinger der hvor dette anses å kunne ha betydning for resultatet
 • Vi gir råd og støtte gjennom klageprosesser også der hvor pasienter/pårørende fører sin egen sak  
 • Vi har som mål å bidra til dialog og dempe konflikter 

 Dette oppnår vi for våre pasienter og pårørende

 • Gjennom å lytte til den enkeltes historie vil personen føle seg respektert. Dette gjør det også lettere å ta inn andre perspektiver. Bistand i møter når kommunikasjonen er vanskelig, og det kanskje har oppstått konflikt, vil kunne medføre at det etableres en felles forståelse, settes søkelys på de gode løsningene og gjenopprettes tillit mellom partene
 • At utredning av symptomer/sykdom kommer over i rett spor og pasienter får riktig behandling og oppfylt sin rett til forsvarlig helsehjelp 
 • At det gjennom god og konkret informasjon og veiledning skapes trygghet og forutsigbarhet for pasient og pårørende 
 • At klage og erstatningssaker blir bedre opplyst slik at det fattes riktige beslutninger og feil avgjørelser kan endres
 • At vonde opplevelser kan legges bak seg og forsoning med situasjonen. Med dette vil langvarige klageprosesser, og noen ganger formålsløse og kostbare rettslige prosesser, kunne avsluttes eller unngås 

Pasienthenvendelser 

De siste årene har antallet nye henvendelser ligget stabilt på mellom 900 og 1000. Av disse er ca. 35% bistandssaker, mens de øvrige 65% ønsker informasjon, råd og veiledning. De fleste henvendelsene omhandler erfaringer/spørsmål knyttet til allmennmedisin, i hovedsak fastleger. I nesten alle bistandssaker innhenter vi journaler og får råd og vurderinger fra våre medisinske rådgivere og eksterne sakkyndige. Norsk Pasientforening har tradisjonelt arbeidet mest med saker som omhandler spesialisthelsetjenesten. Henvendelser fra brukere av kommunal helse- og omsorgstjeneste har gjort oss oppmerksom på betydelige utfordringer både med fastlegen og i helse- og omsorgstjenesten for øvrig. 

Sakene vi behandler

Norsk Pasientforening driver ingen oppsøkende virksomhet. De fleste som tar kontakt, finner oss gjennom denne nettsiden. Et økende antall henvendelser kommer etter anbefalinger fra fagpersoner og andre som har erfaringer med vår virksomhet. Noen har også lest omtale av foreningen i media eller har blitt kjent med oss via Facebook. Innholdet i henvendelsene spenner over et vidt spekter, fra enkle informasjonsspørsmål til behov for hjelp med komplekse og kompliserte problemstillinger.

Informasjonssaker

Mange av dem som henvender seg til Norsk Pasientforening har spørsmål om utredning, behandling og/eller rettigheter. En del opplever helsevesenet som uoversiktlig og lite tilgjengelig og trenger råd og veiledning om hvordan de kan gå frem for å få kontakt og få svar på sine spørsmål. Dette er henvendelser som noen ganger innebærer at kontakten kan avsluttes etter en eller to samtaler. Andre krever mer. I statistikken vår betegner vi disse som informasjonssaker.

Bistandssaker
En noe mindre andel av henvendelsene omhandler mer kompliserte og/eller komplekse problemstillinger av medisinsk og/eller relasjonell art. Disse utgjør den mest ressurskrevende delen av vårt arbeid og betegnes i statistikken som bistandssaker. En del ender som klagesaker til behandlingsstedet eller helsetilsynet,  eller til erstatningskrav til Norsk Pasientskadeerstatning.

I Norsk Pasientforening jobber vi for at pasienter og pårørende som har utfordringer med helsevesenet skal få råd, veiledning og hjelp de har behov for.

Ta kontakt
vi hjelper deg!

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet, og bruke erfaringene aktivt til å forbedre helsetjenesten. Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Hjelpen er gratis

22 00 74 00

post@pasient.no

Send oss en melding