Når man ønsker å klage

Når man ønsker å klage

Alle har rett til å klage når man opplever seg utsatt for urett eller feil i helsetjenesten. Noen ganger sendes en formell klage; oftest til Statsforvalter, og noen ganger til behandlingsstedet.

Klage til Statsforvalter

Det er viktig å gjøre pasient eller pårørende
oppmerksom på hva en slik prosess innebærer,
og hva som kan forventes av resultat.
De som ønsker å klage kan få vår hjelp til å skrive klagen.

Norsk Pasientforening var i 2018
fullmektig i 30 klagesaker til Statsforvalter, som fant grunnlag
for å vurdere forsvarligheten i 80% av disse.

Forsvarlighetsbegrepet har utgangspunkt
i vurdering av medisinsk behandling i
spesialisthelsetjenesten. Ofte er det en
konkret hendelse som blir vurdert. Ved
klager på kommunal helse- og omsorgstjeneste
er det i hovedsak de formelle
systemene Statsforvalter vurderer. Det som vurderes er
om det foreligger gode nok rutiner for
internkontroll og tilfredstillende planer for
bemanning og opplæring og ikke det som
faktisk skjer med pasienten.

Vi ser i mange av sakene at
kommunen er lite villig til å lytte til
spesialisthelsetjenestens faglige råd og
anbefalinger, noe som bekymrer oss sterkt.
Særlig ved alvorlig medfødt sykdom (ofte
barn/unge) med store pleiemessige og
medisinske behov kan svikt i utførelse av
prosedyrer og tiltak i verste fall kunne ha
livstruende konsekvenser.

Et barn med medfødt funksjonshemning og
behov for intravenøs ernæring gjennom
veneport ble flere ganger hasteinnlagt på
sykehus grunnet alvorlige konsekvenser av
feil/svikt i utførelsen av prosedyrer rundt
ernæringen. Flere barneleger i
spesialisthelsetjenester påpekte at for mange var
involvert i dette arbeidet, noe som innebar at
hver person utførte det for sjeldent og ikke
fikk det «under huden».  Kommunen nektet
å gjøre noe med ordningen. Pårørende var
sterkt bekymret og klaget til Statsforvalter.
Statsforvalter vurderte at tjenesten var|
forsvarlig siden kommunen kunne vise til
tilfredsstillende opplegg for opplæring og
bemanning. Etter flere års kamp snudde
kommunen. Barnet har i dag en svært
velfungerende ordning med fast sykepleier.

Slik helselovgivningen er i dag er den ikke
god nok til å sikre disse pasientene/brukerne
med komplisert helseproblematikk tilpassede
helsetjenester i kommunene. Man
kan ikke forvente at kommuner sitter med
tilstrekkelig kompetanse inn mot barn
/unge med komplisert helseproblematikk.
Det er derfor helt nødvendig at kommunene
lytter til spesialisthelsetjenesten. Det må
komme tydelig frem i lovverket en plikt for
kommunene til å forholde seg til uttalelser
fra spesialisthelsetjenesten.