Krav om erstatning

KRAV OM ERSTATNING

Feil eller svikt i helsetjenesten som har
medført økonomisk tap og/eller et varig og
betydelig mén kan gi rett til erstatning.
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
behandler slike krav og Norsk
Pasientforening var i fjor fullmektig i flere
erstatningssaker. Vi ser at det er lettere å få
medhold når det foreligger konkrete og
enkle problemstillinger enn sammensatte
og mer diffuse. For eksempel var
medholdsprosenten i alle saker i 2018 på
28% mens den i psykiatrisakene var 21 %,
altså 25% lavere enn gjennomsnittet.

Ankeinstansen Helseklage flyttet til Bergen
i 2016. I denne sammenheng har man
måttet bygge opp en helt ny stab av saksbehandlere
med begrenset erfaring.  Dette
har medført at saksbehandlingstiden
har økt dramatisk. Vi er bekymret for om
manglende erfaring hos saksbehandlerne
kan medføre dårligere saksbehandling.

 

Medisinske vurderinger fra våre
leger medfører noen ganger at vedtak blir omgjort.
Vi vil igjen påpeke at vurderingene
som gjøres av NPE bør begrunnes og
forankres i litteratur. Det er, slik vi har
meldt fra om i mange år, ikke godt nok at
sakkyndige skriver at behandlingen er i
tråd med god medisinsk praksis –
uten at det er vist til dokumentasjon.

Mange som søker NPE opplever prosessen
som en krevende «kamp» mot et tungt
maktapparat. Få får omgjort vedtaket i
Helseklage og en del saker går så langt at
de havner i rettsapparatet.