Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått endringer i helse- og omsorgslovgivningen som
skal gi tilsynsmyndighetene større handlingsrom i vurderingene av hvilke saker de går inn i. Formålet er å bidra til  et mer effektivt tilsyn , bedre pasient- og brukersikkerhet · samt styrket tillit til helsetjenesten. Norsk Pasientforening har gitt sine innspill til høringen.