Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Til Stortingets helse- og omsorgskomité med kopi til Stortingets Justiskomité

Bekymringsmelding fra pasient- og brukerorganisasjoner i forbindelse med varslet proposisjon vedrørende endring i pasientskadeloven og ny forskrift om ménerstatning ved pasientskadesaker

Ved møte med Helse- og omsorgsdepartementet 9. desember 2019 ble det opplyst at Stortinget innen kort tid vil få oversendt proposisjon vedrørende endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader.

I denne anledning ber vi Stortinget bemerke at et samlet pasient- og brukermiljø stiller seg negativ til regjeringens forslag. De foreslåtte endringene er i strid med lovforarbeidene til pasientskadeloven og vil skape fler utfordringer enn de vil løse. Videre vil de foreslåtte endringer dersom de vedtas være prosessdrivende. Forslaget er altså utformet med utgangspunkt i forvaltningens behov og interesser og ikke i de feilbehandlete pasientenes interesser.

Lovgiver har lagt til grunn at utmåling av pasientskadeerstatning skal følge alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Dette prinsipp ønsker forvaltningsorganet Norsk Pasientskadeerstatning nå å fjerne seg fra. En slik radikal forandring av pasientskadeerstatningsretten må forutsette at det i forkant er gjort en bred, grundig og ikke minst uavhengig juridisk og medisinsk utredning som også skal tilfredsstille brukermedvirkningshensynet. I dette tilfelle har forvaltningsorganet selv utarbeidet forskriftsforslag uten at det er sikret nødvendig lovarbeidskompetanse. I tillegg er ikke heller brukermedvirkningsprinsippet ivaretatt.

Det er viktig å styrke og sikre tilliten til offentlig forvaltning samtidig som legitimitets- og rettssikkerhetshensyn ivaretas. I stedet for å gjøre endringer i pasientskadeloven og innføre egne utmålingsregler ved pasientskader bør yrkesskadeforsikringsforskriftens menerstatningstabell revideres så raskt som mulig. En felles menerstatningstabell for alle skader og alle ansvarsgrunnlag samt utmåling i henhold til alminnelig erstatningsrett og rettspraksis vil best mulig sikre den forutberegnelighet som er ønsket av alle parter.

«Pasienten skal bli hørt» – Vi ber Stortinget ta ansvar og ikke tiltrå det kommende endringsforslag, men sikre at arbeidet med revisjon av eksisterende menerstatningstabell påbegynnes så raskt som overhode mulig.

I øvrig vises til høringsuttalelser fra Personskadeforbundet LTN, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, CP-foreningen, Kreftforeningen, Norsk Pasientforening samt Sammen for et bedre NPE.

 

38424-02