Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Høring – avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

Norsk Pasientforening (NP) ser og samhandler med enkeltpasienter som bruker fritt behandlingsvalg etter at ordningen trådte i kraft i 2015. Denne utvidede muligheten for pasienten til å velge behandlingssted, har gitt NP verdifull kunnskap. Vi ser også særlig på...

Høringsuttalelse fra Norsk Pasientforening

Helse- og omsorgsdepartementet - Saksnr. 21/2814 Høringsuttalelse fra Norsk Pasientforening vedr Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker. Endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av...

Høringssvar på Høring – Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

En forutsetning for kvalitet på tjenestene til barn/unge med store og sammensatte behov er nettopp en tilrettelagt organisering og god faglig kompetanse. Tyngst i vektskålen når tiltak skal iverksettes må etter vår mening være brukers/pårørendes kunnskap og opplevelse av tjenestetilbudet. Disse er ofte sammenfallende med spesialisthelsetjenestens vurderinger. Vår erfaring er nokså entydig at faglig tungt forankrede føringer gis for liten vekt når kommunene implementerer tiltak overfor denne gruppen.

Norsk Pasientforening støtter rusreformen

Norsk Pasientforening støtter forslaget til utvalgets forslag til rusreform og intensjonen om å endre samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler fra straffereaksjoner til hjelp. Samtidig opprettholdes forbudet mot illegale rusmidler og...

Høringssvar på NOU 2018:16 Det viktigste først

I vår virksomhet ser vi stadig at klare faglige anbefalinger fra spesialisthelsetjenesten ikke etterkommes av kommunal tjeneste. Det burde derfor være en prioriteringsdebatt på basis av dette.

Høringssvar på juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

«Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste der alle skal ha trygghet for å få hjelp når de trenger det, bli ivaretatt og informert, oppleve å ha innflytelse, påvirkning og ha makt over egne valg. Prioriteringer må anvendes slik at de gir rom for skjønn og menneskelige vurderinger i de individuelle pasientmøtene». Som en forening som har talt pasientens sak og kjempet for pasienters rettigheter gjennom 35 år er det ikke vanskelig å si seg enig i en slik programerklæring. Samtidig er det vår erfaring fra pasientsakene at parallellt med fokuset på å skape pasientens helsetjeneste fører standardisering og regelstyring i økende grad til at rom for skjønn, tilpasning til den enkelte pasients individuelle behov og retten til medvirkning må vike for en streng regelfortolkning. Dette gjelder i særlig grad pasienter med sjeldne lidelser og komplisert behandling. Vi skal gi noen eksempler på dette i vårt innspill.

Høringsnotat om avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3

Meldeordningen etter §3-3 gir konkret og systematisert kunnskap om områder for forbedring, og bidrar til å holde fokus på kvalitet og pasientsikkerhet.
Læringsnotatene må få plass på dagsordenen i møter mellom departement/regionale helseforetak, mellom regionale helseforetak/sykehus og på ledernivå i kommunene.
Meldeordningen bør ikke avvikles, men man må heller styrke de elementene som ikke fungerer – ledelsesmessig oppfølging av kunnskapen ordningen identifiserer. Den må uansett ikke fjernes uten en ordentlig evaluering.

Høringssvar – Høring – NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Det er av stor betydning at det fokuseres på en svært sårbar gruppe hvor det er betydelige mangler i tjenestetilbudet. Sammensetningen i utvalget viser at fagkunnskap på feltet ikke har vært prioritert høyt i utvelgelsen. Dette synes vi utredningen bærer preg av. Utviklingshemmedes grunnleggende utfordringer og kliniske situasjon omtales lite, og det mangler i noen grad konkrete forslag til løsninger.

Høringsuttalelse styrket pårørendestøtte

Lovfesting av pårørendestøtte er ikke tilstrekkelig. Kommunenes evne/vilje til å oppfylle lovpålagte forpliktelser viser seg i mange av våre saker å mangle. Pasientrettighetsloven virker lite kjent og/eller vies ofte liten oppmerksomhet. Det trenges derfor en konkretisering av tiltak som må iverksettes for at loven skal få den ønskede effekt, slik at pårørendes rolle reelt styrkes. Kommunal tjeneste har stor grad av selvråderett, og selv om kommunen har plikt til å yte forsvarlige tjenester er forsvarlighetsbegrepet dårlig definert i kommunal tjeneste. Mange brukere får et minimum av tjenester, og kommunen legger seg gjerne på en minstestandard med hensyn til forsvarlighet av økonomiske grunner. Fylkesmennene som klageinstans er ofte ikke god nok, da de disse delvis definerer vurdering av omsorgtjenester å være utenfor deres myndigsområde, de er ofte også tett på kommunene og vurderingene er i betydelig grad basert på hva kommunen sier at de gjør, og ikke på hva den faktisk gjør. Dessuten varierer kompetansen hos fylkesmennene også her betydelig.