Helsedepartementet ønsker å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven §3-3 som omhandler hendelser som har eller kunne ha medført betydelig personskade, men hvor hendelsen ikke vurderes som så alvorlig at det foreligger en umiddelbar varselsplikt
til Helsetilsynet (§3-3a). Man mener at effekten av denne ordningen er usikker, og at andre tiltak som etablering av ny undersøkelseskommisjon, utvidelse av varselsplikten til å omfatte hele helse- og omsorgstjenesten samt en tydeliggjøring av virksomhetenes
selvstendige ansvar antas å ville være bedre og mer treffsikre tiltak for å forbedre pasientsikkerheten.