Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Høringssvar på juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

«Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste der alle skal ha trygghet for å få hjelp når de trenger det, bli ivaretatt og informert, oppleve å ha innflytelse, påvirkning og ha makt over egne valg. Prioriteringer må anvendes slik at de gir rom for skjønn og menneskelige vurderinger i de individuelle pasientmøtene». Som en forening som har talt pasientens sak og kjempet for pasienters rettigheter gjennom 35 år er det ikke vanskelig å si seg enig i en slik programerklæring. Samtidig er det vår erfaring fra pasientsakene at parallellt med fokuset på å skape pasientens helsetjeneste fører standardisering og regelstyring i økende grad til at rom for skjønn, tilpasning til den enkelte pasients individuelle behov og retten til medvirkning må vike for en streng regelfortolkning. Dette gjelder i særlig grad pasienter med sjeldne lidelser og komplisert behandling. Vi skal gi noen eksempler på dette i vårt innspill.

Høringsnotat om avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3

Meldeordningen etter §3-3 gir konkret og systematisert kunnskap om områder for forbedring, og bidrar til å holde fokus på kvalitet og pasientsikkerhet.
Læringsnotatene må få plass på dagsordenen i møter mellom departement/regionale helseforetak, mellom regionale helseforetak/sykehus og på ledernivå i kommunene.
Meldeordningen bør ikke avvikles, men man må heller styrke de elementene som ikke fungerer – ledelsesmessig oppfølging av kunnskapen ordningen identifiserer. Den må uansett ikke fjernes uten en ordentlig evaluering.