Høringsuttalelse styrket pårørendestøtte

Lovfesting av pårørendestøtte er ikke tilstrekkelig. Kommunenes evne/vilje til å oppfylle lovpålagte forpliktelser viser seg i mange av våre saker å mangle. Pasientrettighetsloven virker lite kjent og/eller vies ofte liten oppmerksomhet. Det trenges derfor en konkretisering av tiltak som må iverksettes for at loven skal få den ønskede effekt, slik at pårørendes rolle reelt styrkes. Kommunal tjeneste har stor grad av selvråderett, og selv om kommunen har plikt til å yte forsvarlige tjenester er forsvarlighetsbegrepet dårlig definert i kommunal tjeneste. Mange brukere får et minimum av tjenester, og kommunen legger seg gjerne på en minstestandard med hensyn til forsvarlighet av økonomiske grunner. Fylkesmennene som klageinstans er ofte ikke god nok, da de disse delvis definerer vurdering av omsorgtjenester å være utenfor deres myndigsområde, de er ofte også tett på kommunene og vurderingene er i betydelig grad basert på hva kommunen sier at de gjør, og ikke på hva den faktisk gjør. Dessuten varierer kompetansen hos fylkesmennene også her betydelig.