Norsk Pasientforening støtter rusreformen

Norsk Pasientforening støtter rusreformen

Norsk Pasientforening støtter forslaget til utvalgets forslag til rusreform og intensjonen om å endre samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler fra straffereaksjoner til hjelp. Samtidig opprettholdes forbudet mot illegale rusmidler og...

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 Norsk Pasientforening takker for muligheten til å komme med innspill til planen. Norsk Pasientforening har gjennom 30 år kjempet for at pasientens stemme skal bli hørt i helsevesenet. Målet om «pasientens helsetjeneste» ble...