Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Dokument 8:80 S (2022-2023) Representantforslag om en full gjennomgang av Norsk pasientskadeerstatning for å sikre norske pasienters rettssikkerheter

I snart 40 år har Norsk Pasientforening bistått pasienter med å søke erstatning ved Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Utviklingen de seneste årene knyttet til flere forhold som omhandler pasienters rettsikkerhet har bekymret oss.

Pasientene har ikke mulighet til kontradiksjon til NPEs saksbehandling

Det er nå blitt en vanlig praksis for å redusere tidsbruken i saksbehandlingen, å sende uttalelse fra behandler, sakkyndig vurdering og et vedtak i samme brev. Det blir da ikke mulig for pasienten å rette opp evt. feil i prosessen eller komme med kontradiksjon. På denne måten går effektiviteten utover pasientens rettsikkerhet.

Forvaltningsloven krever at sakene skal belyses i tilstrekkelig grad

Vi erfarer at det i liten grad er dialog i saksprosessen. Når dialog ikke skjer og pasientens syn og opplysninger eller kommentarer ikke tas på alvor, bryter NPE forvaltningsloven.

Vi erfarer at det legges for ensidig vekt på journaler/epikriser ved behandling av saker

Dette er både kostnadseffektiv og tidseffektivt, men vil i noen tilfeller ikke gi et rett bilde av saken. Det er allment kjent og anerkjent at journaldokumentasjonen ikke er fyllestgjørende som saksgrunnlag for en sakkyndig vurdering. Helsetilsynet har i erkjennelse av dette innført som praksis at de henvender seg til pasient/pårørende for å høre disses opplevelser av hva som har gått galt før de henvender seg til helseinstitusjonen med bestilling at institusjonen blant annet skal besvare problemstillinger reist av pasient/pårørende. Dette mener vi er en av de største utfordringene med dagens pasientskadeordning – at sakkyndig kun forholder seg til dokumenter – som ofte ikke er fullstendige – og hvor sakkyndig ikke møter skadelidte for samtale og undersøkelse. Dette tar vi for gitt i andre type erstatningssaker. Det er derfor ofte først ved en domstolsbehandling av saken at dette skjer, og da gjerne av en sakkyndig oppnevnt av retten.

De sakkyndige som skal vurdere om pasienter har krav på erstatning, er ikke alltid objektive

Norsk pasientforening opplever altfor ofte at NPEs sakkyndige nærmest er advokater på vegne av forvaltningen. Vi erfarer at de i deres vurdering ofte er mest opptatt av å finne argumenter som taler for at helsehjelpen har vært adekvat. Det er påfallende mange saker der inngangsinvaliditet settes akkurat så høyt at den totale invaliditetsgraden ikke er tilstrekkelig til å gi krav på menerstatning. De fleste sakkyndige som NPE bruker er ansatt i NPE systemet, i deltidsstillinger. Det gjør at de har en særlig tilknytning til sin arbeidsgiver og oppleves som partiske. Det bærer deres vurderinger tydelig preg av.

Vi erfarer videre at enkelte sakkyndige har svært dårlig faglig standard og håndterer saker de ikke har kompetanse på i det hel tatt. Dette svekker legitimiteten til ordningen.