Spesialisthelsetjenesten i Oslo-regionen skal slankes med 150 000 liggedøgn. 50 000 av disse får Oslo kommune ansvaret for. Norsk Pasientforening mener det er stor grunn til bekymring for hvilke konsekvenser dette får for pasientene og for hvordan Oslo kommune skal klare å håndtere en så stor pasientgruppe.

Får konsekvenser
Dette stiller store krav til en tjeneste hvor utfordringene allerede i dag er store, og er helt uavhengig av om det bygges på Gausta eller Ullevål.
Det er svært viktig at saksbehandlingen for en så viktig beslutning er grundig og betryggende fordi sykehusstrukturen i Oslo-regionen vil få konsekvenser for Oslos befolkning i overskuelig fremtid. Derfor må de ulike alternativene for lokalisering av nye sykehus utredes grundig, og med pasientens behov i sentrum.

De svakeste blir taperne
Gjennom arbeidet med et høyt antall pasientsaker, får Norsk Pasientforening et godt innblikk i «hvor skoen trykker» i dagens helsetjeneste. Erfaringene har ført til et særlig engasjement for utsatte og sårbare pasienters situasjon i helsetjenesten. Det gjelder spesielt barn og unge med store pleiemessige og medisinske behov. Også pasienter/brukere med kroniske sykdommer og flere diagnoser er en stor gruppe i tillegg til personer med rusavhengighet. Disse pasientgruppene utgjør en stor andel av dem som mottar tjenester fra kommunen, og langt flere skal etter planen tas hånd om av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Oppsplitting av fagmiljøer
– En sterkt fragmentert tjeneste bidrar til at pasienter og brukere opplever seg som kasteballer mellom en rekke fagpersoner, enheter og nivåer. Dette truer pasientsikkerheten, skaper avmakt og hemmer brukermedvirkning. En ytterligere oppsplitting av fagmiljøene vil forsterke problemene, mener Norsk Pasientforening.

Må utredes
Oslo kommune har stilt seg kritiske til en slik massiv overføring av pleie og omsorgsoppgaver. Med de delte erfaringer man til nå har med samhandlingsreformen, må en slik overføring av pleie- og omsorgsoppgaver til kommunal sektor, utredes i tilstrekkelig grad før en omorganisering settes i verk.